[WOT] Заброшенный стадион // Old Tankford

0
649

Специальная карта «Заброшенный стадион» для футбольного режима 2016 в WoT.
Источник: https://vk.com/wotclue
//
Special map «Old Tankford» football mode for 2016 WoT.
RU-Source: https://vk.com/wotclue

Подпишись на канал:
http://www.youtube.com/c/Wotclue
Subscribe to the channel:
http://www.youtube.com/c/Wotclue